Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky
pro účast na akcích pořádaných organizací
Fajn Tábory

Organizace Fajn Tábory (dále jen “poskytovatel“) pro zabezpečení svých služeb jako jsou pořádání a organizování táborů pro děti, mládež a dospělé a jiných dalších rekreací (dále jen „rekreace“) vydává tyto Všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“).

1. Smluvní vztah

1.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, v případě nezletilého dítěte jeho zákonným zástupcem (dále jen „zákazníkem“) se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, a to za účelem řádného zajištění rekreace, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo pořizovat foto a video záznamy všech účastníků pořádaných rekreací a využívat je pro svou prezentaci na webových stránkách, internetových sociálních sítí, v tisku apod.

2. Přihlášení na tábor a potvrzení účasti

2.1. K účasti na rekreaci se zákazník může přihlásit pouze prostřednictvím webu organizace na adrese www.fajntabory.cz vyplněním a odesláním objednávky.

2.2. Odesláním objednávky zákazník vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

2.3. Smluvní vztah (dále jen „smlouva“) vzniká okamžikem doručení a potvrzení objednávky poskytovatelem zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka vyplněnou v objednávce.

2.4. Komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem probíhá výhradně formou e-mailových zpráv. E-mailová adresa poskytovatele je info@fajntabory.cz. Zprávy zaslané poskytovatelem a doručené na e-mailovou adresu zákazníka týkající se důležitých informací, např. o změnách apod., jsou považovány za doručené a závazné.

2.5. V případě zaplnění kapacity se u daného termínu a rekreace zobrazí poznámka “OBSAZENO” Nastane-li tato situace, nová objednávka bude zařazena do fronty čekajících v pořadí podle data, ve kterém zájemci objednávku zaslali. V případě uvolnění místa zašle poskytovatel tuto informaci na e-mail zákazníkovi s požadavkem o provedení platby s novým datem splatnosti.

3. Úhrada

3.1. Cena rekreace je splatná do 7 dnů ode dne zaslání objednávky nebo do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře. Zákazník může v odůvodněných případech, např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem, požádat poskytovatele i o splatnost jinou.

3.2. Při prodlení s platbou má poskytovatel právo přihlášku stornovat s domněním, že zákazník již o účast na rekreaci ztratil zájem. V případě trvajícího zájmu o účast na rekreaci po stornování objednávky poskytovatelem z důvodu prodlení s platbou, musí zákazník vyplnit a odeslat objednávku novou s tím rizikem, že místo na tábor již pro něj nemusí být volné.

4. Rozsah služeb

4.1. Z účasti na rekreaci nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které jsou uvedené v popisu dané rekreace na webových stránkách.

5. Změny služeb

5.1. Poskytovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. měnit dobu konání tábora, jeho program, trasu, druh dopravy, objekt ubytování apod., a to v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které poskytovateli brání poskytnout dohodnuté služby.

5.2. V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiné ubytovací kapacitě, uskuteční se ubytování v objektu stejné kategorie. Další nároky vůči poskytovateli jsou vyloučeny.

5.3. Změny sjednaných služeb je poskytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví.

5.4. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do 5 dnů od obdržení oznámení o změnách služeb objednávku vypovědět. Datum výpovědi se rozumí doba doručení výpovědi na e-mailovou adresu poskytovatele.

5.5. Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany zákazníka.

6. Zrušení rekreace nebo doplňku ze strany zákazníka, změna smlouvy

6.1. Zákazník je oprávněn kompletní nebo jen částečnou objednávku rekreace či doplňku změnit či stornovat kdykoliv, nejpozději však 24 hodin před odjezdem na rekreaci. Změna či storno objednávky musí být provedeno doručením poskytovateli na jeho e-mailovou adresu.
6.2. Pro určení doby změny či storna je rozhodující den a čas doručení.
6.3. V případě, že si zákazník společně s objednávkou nezakoupí Storno pojištění, má poskytovatel právo na storno poplatek z ceny rekreace plus ceny zakoupených doplňků při zrušení objednávky nebo při nenastoupení na rekreaci za jakéhokoliv důvodu. Storno poplatek je za každého zákazníka ve výši 100 % z ceny rekreace nebo doplňku a počítá se od doby přijetí platby zákazníka na účet poskytovatele. Aby se zákazník vyhnul 100% storno poplatku, může se zúčastnit jiného termínu nebo rekreace pořádané poskytovatelem ve stejném roce, nebo za sebe může vyslat náhradníka. Poskytovatel není povinen vyřizovat finanční a jiné vyrovnání mezi zákazníkem a náhradníkem.
6.4. Za každou změnu smlouvy, např. změna termínu, změna zaměření, změna účastníka tábora zaplatí zákazník poplatek 200,- Kč / osobu. Tato změna musí být ze strany poskytovatele možná, předně z důvodu volných kapacit. Pokud se cena objednané rekreace s cenou nově vybrané rekreace liší, je zákazník povinen tento rozdíl doplatit.
6.5. Zákazník je povinen písemně oznámit poskytovateli, nejpozději 24 hodin před nástupem na rekreaci, že se místo přihlášeného zákazníka zúčastní rekreace jiná osoba (dále jen „náhradník“). Náhradník musí též splňovat předpoklady pro účast a to zejména zdravotní stav a věkovou hranici. Dnem doručení oznámení e-mailem o změně zákazníka poskytovateli, vyplněním a odesláním nové objednávky se náhradník stává zákazníkem. Původní zákazník a náhradník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení případného doplatku ceny rekreace.

6.6. Storno poplatky v případě zrušení tábora bez sjednání storno pojištění:

7. Pojištění

7.1. Pojištění storna umožňuje zákazníkovi v případě jakékoliv události objednávku pobytu či doplňku BEZPLATNĚ zrušit za podmínek v bodě 6.1. a to dle našich storno podmínek v bodě 7.2. Výše ceny pojištění je 5 % z celkové ceny objednávky.

7.2. Storno podmínky:

Výše částky k vrácení z důvodu zrušení tábora při sjednání Storno pojištění dle doby ohlášení:

7.3. V případě, že má zákazník zájem o sjednání cestovního a jiného pojištění, musí se obrátit na 3. stranu, tedy společnost, která toto pojištění nabízí.

7.4. Cena tábora nezahrnuje žádné pojištění zákazníka

8. Zrušení rekreace ze strany poskytovatele

8.1. Poskytovatel může před nebo po nástupu na rekreaci od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět v následujících případech:
a) V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem v objednávce.
b) V důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
c) V případě nenaplnění minimálního počtu zákazníku, tj. minimum 8 osob na rekreaci a termín.
d) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou ceny rekreace dle data splatnosti.

9. Vyloučení zákazníka z tábora

9.1. Poskytovatel má právo vyloučit zákazníka z tábora v průběhu trvání akce z následujících důvodů:
a) Zhorší-li se zdravotní stav zákazníka tak, že léčení nebude možné (dle úvahy zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních zákazníků (zejména infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoc či úraz apod.).
b) Pokud zákazník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním zákazníkům nebo pokud nebude respektovat řád akce a pokyny výchovných pracovníků.

9.2. V případě vyloučení zákazníka z výše uvedených důvodů hradí vyloučený zákazník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu na rekreaci (např. sankce hrazené poskytovatelem třetím stranám). Poskytovatel v těchto případech nevrací alikvotní část ceny akce ani případných dalších zákazníkem uhrazených služeb ani nelze použít storno pojištění.

9.3. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na táboře nezletilého dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte zákonnému zástupci, pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména náklady na cestovné dítěte i výchovného personálu, které činí 500 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím).

10. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

10.1. Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení nezletilého dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje zdravotní způsobilost k programu na rekreaci. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka nese výhradně sám zákazník. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou na akci vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

11. Reklamace služeb

11.1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace.

11.2. V průběhu rekreace je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pro uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch plnění podepsané zástupcem poskytovatele. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace tábora musí být uplatněna písemně u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení tábora.

11.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na dobu vyřízení všech reklamací týkajících se letních pobytů do 30. září téhož roku

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Vyplněním a odesláním objednávky zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami, těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

12.2. Poskytovatel ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není.

12.3. Zákazník souhlasí s využitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro potřeby poskytovatele, a to výhradně za účelem zasílání nabídek dětských táborů a rekreací a tělovýchovných akcí pořádaných poskytovatelem.

12.4. Zákazník souhlasí s využitím fotografií, videí a dalších materiálů, které budou na táboře pořízeny k propagaci poskytovatele a také souhlasí se zveřejněním těchto materiálů zejména na webu poskytovatele a jiných jeho stránkách na sociálních sítích, jako je např. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok apod. a při výrobě vzpomínkového materiálu.