Spolupráce

Fajn Tábory, z.s. hledají vhodné kandidáty a kandidátky na doplnění svého realizačního týmu v jednotýdenních i vícetýdenních turnusech. Jedná se o tyto pozice:

Ředitel / ředitelka organizace+

 • celoroční spolupráce na DPP
 • nástupní plat: až 10.000 Kč
 • bonusové finanční hodnocení
 • práce vhodná pro studenta vysoké školy vyšších ročníků
 • předpoklad pro dlouholetou spolupráci a uzavření smlouvy na hlavní pracovního poměr a zvýšení finančního ohodnocení
 • po kompletním zaučení a pevném uchopení funkce v plném rozsahu
 • úhrada jízdného související s výkonem zaměstnání

požadavky:

 • minimální věk: 21 let
 • bezúhonný / bezúhonná
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • osobní vůz k dispozici výhodou
 • velká míra obětavosti a flexibility
 • schopnost sestavovat, vést a motivovat tým
 • praktické i teoretické znalosti práce s lidmi, dospělými i dětmi
 • praxe v táborové činnosti
 • organizační schopnosti na vysoké úrovni
 • zodpovědnost za nakládání s finančními prostředky a majetkem
 • velmi dobrá znalost práce na PC -> sociální sítě, e-maily, organizace souborů, administrace webu a další
 • schopnost vytvářet reprezentativní a zajímavé články
 • schopnost pořizovat reprezentativní foto-video-audio materiál a vytvářet jejich úpravy
 • certifikát o absolvování kurzu hlavního vedoucího (lze zajistit v průběhu výkonu funkce)
 • certifikát o absolvování a složení testu ZZA – zdravotník zotavovacích akcí (lze zajistit v průběhu výkonu funkce)
 • schopnost připravit a vést kampaň a vhodně prezentovat organizaci a nabídku našich aktivit

náplň práce:

 • organizovat si svůj pracovní a volný čas dle potřeb a požadavků organizace
 • kompletní odpovědnost za celoroční chod organizace
 • ve spolupráci s administrativním pracovníkem, případně i bez něj, řádně vést veškerou administrativu (přihlášky a
 • objednávky, komunikace se zákazníky, komunikace se třetími osobami, zaměstnanci a dalšími
 • řešení stížností a reklamací
 • vyjednávání dohod a uzavírání smluv včetně jejich vypovídání
 • vést výběrová a přijímací řízení pracovníků
 • dohlížet na průběh pořádaných akcí
 • v případě nutnosti zastat jakoukoliv funkci na organizací pořádané akci
 • podílet se na tvorbě programu a schvalovat jej
 • disponovat svěřenými finančními prostředky a hospodárně s nimi nakládat
 • hledat přicházet s novými návrhy na změny a vylepšení chodu organizace
 • vždy hledat jednoduchá, konstruktivní, systémová a dlouhodobá řešení
 • znát všechny právní i jiné předpisy týkajíc se chodu organizace a pracovníků a hlídat novinky, úpravy a změny v legislativě
 • dodržovat právní předpisy a kontrolovat v tomto směru všechny pracovníky
 • připravovat strategie a takticky vést propagační kampaně a vhodně prezentovat organizaci a nabídku našich aktivit
 • a další související činnosti s vykonávanou funkcí
 • vést nevyhnutelné soudní spory
 • pravidelně konzultovat kroky své činnosti s předsedou organizace

Administrativní pracovník / pracovnice+

 • celoroční spolupráce na DPP
 • plat okolo 5.000 Kč
 • bonusové finanční hodnocení

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • bezúhonný / bezúhonná
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • zodpovědnost za nakládání s finančními prostředky a majetkem
 • velmi dobrá znalost práce na PC -> sociální sítě, e-maily, organizace souborů, administrace webu a další
 • schopnost vytvářet reprezentativní a zajímavé články

náplň práce:

 • řádně vést veškerou administrativu (přihlášky, objednávky, komunikaci se zákazníky, komunikaci se třetími osobami, zaměstnanci a dalšími, připravovat potřebné seznamy účastníků apod.
 • řešení stížností a reklamací
 • disponovat svěřenými finančními prostředky a na základě souhlasu ředitele organizace hospodárně s nimi nakládat
 • znát všechny právní i jiné předpisy týkající se své funkce
 • v případě potřeby zastat funkci hospodáře na organizací pořádané akci
 • být flexibilní a v případě potřeby být k dispozici řediteli organizace

Hlavní vedoucí+

 • spolupráce na DPP
 • základní finanční ohodnocení: 1.500,- / týden + velmi zajímavé bonusové ohodnocení odvíjející se od počtu účastníků a závěrečném hodnocení
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma
 • úhrada jízdného související s výkonem funkce v době konání akce

požadavky:

 • minimální věk: 21 let
 • certifikát o absolvování kurzu hlavního vedoucího výhodou
 • bezúhonný / bezúhonná
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • mít osobní vůz k dispozici po celou dobu konání tábora
 • schopnost sestavit, vést a motivovat tým
 • praktické i teoretické znalosti práce s lidmi především s dětmi
 • praxe v táborové činnosti
 • organizační schopnosti
 • odpovědný/á za nakládání s finančními prostředky a majetkem tábora

náplň práce:

 • podílet se na výběru pracovníků tábora
 • odmítnout osobu, která není dle jeho názoru způsobilá po stránce zdravotní, psychické nebo morální konat svěřenou práci
 • organizovat chod tábora, řídit všechny pracovníky v táboře, přidělovat mimořádné úkoly vyplývající z naléhavé potřeby tábora
 • podílet se na tvorbě programu
 • spolu s hospodářem disponovat svěřenými finančními prostředky
 • vyloučit z tábora osoby (účastníky, návštěvy, pracovníky i další osoby), které narušují táborový řád nebo neplní své povinnosti
 • znát všechny právní i jiné předpisy pro výkon své funkce na táboře
 • dodržovat právní předpisy a kontrolovat v tomto směru všechny pracovníky tábora
 • seznámit se včas s místem a vybavením tábora
 • kontrolovat celkové zajištění zdravotnické péče
 • kontrolovat hospodaření tábora
 • dohlížet na řádný chod programu, výchovné práce, činnost pracovníků a dodržování pořádku a kázně
 • pečovat o zajištění bezpečnosti a zdraví všech účastníků tábora
 • zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace
 • ohlásit pořadateli tábora závažné události, úrazy a onemocnění

Hospodář+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.500 ,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • bezúhonný / bezúhonná
 • zodpovědnost za nakládání s finančními prostředky a majetkem
 • znalost práce na PC -> sociální sítě, e-maily, organizace souborů, administrace webu a další
 • schopnost vytvářet reprezentativní a zajímavé články

náplň práce:

 • řádně vést kompletní administrativu (seznamy přihlášených osob, jejich údaje, komunikace s rodiči, připravovat potřebné seznamy účastníků, vést evidenci úschovy kapesného, seznamy účastníků společné dopravy, apod.
 • odpovědnost za bezchybnou správu pokladny a řádné vedení evidence využití finančních prostředků
 • disponovat svěřenými finančními prostředky a na základě souhlasu s hlavním vedoucím s nimi dle potřeby nakládat
 • znát všechny právní i jiné předpisy týkající se své funkce
 • předkládat závěrečně přehledy po skončení táborového turnusu

Zdravotník+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.500 ,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma
 • úhrada pohonných hmot v rámci přepravy k zajištění zdravotnické péče

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • absolvent kurzu ZZA (zdravotník zotavovacích akcí), nebo dokončení středoškolského vzdělání s maturitou v oboru zdravotnictví, nebo absolvent 3 let vysokoškolského vzdělání zdravotnického oboru
 • řidičský průkaz skupiny B
 • mít osobní vůz v řádném technickém stavu v průběhu tábora k dispozici výhodou

náplň práce:

 • musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora (podle zákona č. 258/2000 Sb.)
 • zajišťovat základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od příjezdu dětí na tábor až do jejich odjezdu), doprovázet děti k lékaři, popř. na odborná vyšetření
 • hlásit výskyt přenosných nemocí lékaři i KHS;
 • dohlížet na denní program a zajišťovat dohled nad bezpečností, není-li vázán péčí o nemocné
 • pečovat o nemocné na izolaci a provádět výměnu a manipulaci s infekčním prádlem;
 • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 258/200 Sb. a prováděcími předpisy, výdej stravy a pitný režim;
 • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. (zda mají účastníci potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, zda mají pracovníci potvrzenou zdravotní způsobilost vykonávat táborovou činnost a způsobilost k práci s dětmi, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování)
 • vést zdravotnický deník a seznam všech účastníků tábora;
 • převzít a zkontrolovat ošetřovnu a lékárničku, případně doplnit chybějící zdravotnický materiál a medikamenty

Šéf zaměření+

 • spolupráce na DPP
 • základní finanční ohodnocení: 1.500 ,- / týden + velmi zajímavé bonusové ohodnocení odvíjející se od počtu účastníků a závěrečném hodnocení
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 21 let
 • řidičský průkaz skupiny B
 • mít osobní vůz v řádném technickém stavu v průběhu tábora k dispozici
 • teoretické i praktické znalosti a zkušenosti daného zaměření
 • schopnost sestavit, vést a motivovat tým pracovníků
 • praktické i teoretické znalosti práce s lidmi především s dětmi
 • praxe v táborové činnosti
 • organizační schopnosti

náplň práce:

 • správa FB události svého táborového zaměření, pravidelně přidávat zajímavé příspěvky a šířit o události povědomí
  odpovídat zájemcům na specifické dotazy týkající se daného zaměření tábora
 • organizovat pracovníky (instruktory, pedagogický dozor, kameramana – fotografa)
 • v průběhu tábora každý den vkládat příspěvky na událost o dění v táboře
 • podílet se na výběru pracovníků svého zaměření
 • připravit kompletní program svého zaměření a předložit ho hlavnímu vedoucímu v přijatelné formě
 • navrhovat vyloučení osob (účastníky, návštěvy, pracovníky i další osoby), které narušují táborový řád nebo neplní své povinnosti
 • znát všechny právní i jiné předpisy pro výkon své funkce na táboře
 • dodržovat právní předpisy a společně s hlavním vedoucím kontrolovat v tomto směru všechny své podřízené pracovníky
 • seznámit se včas s místem a vybavením tábora
 • dohlížet na řádný chod programu, výchovné práce, činnost pracovníků a dodržování pořádku a kázně
 • pečovat o zajištění bezpečnosti a zdraví všech svých svěřených dětí, případně dospělých účastníků tábora
 • zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace
 • ohlásit hlavnímu vedoucímu tábora závažné události, úrazy a onemocnění

Instruktor+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.500 ,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • teoretické i praktické znalosti a zkušenosti daného zaměření
 • praktické i teoretické znalosti práce s dětmi

náplň práce:

 • vést svůj přidělený oddíl táborníků v době programu
 • být odpovědný/á za svěřené děti, případně svěřené praktikanty
 • řídit a úkolovat přidělené praktikanty
 • být připraven řešit mimořádné situace kdykoliv to bude situace vyžadovat

Pedagogický dozor+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.500,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 21 let
 • teoretické i praktické zkušenosti práce s lidmi především dětmi
 • praxe v táborové činnosti

náplň práce:

 • dohled na účastníky přiděleného oddílu, či zaměření v době mimo program (o poledním a večerním klidu, po večerce, při stravování, osobní hygieně a při společné dopravě do tábora a z tábora), řešit případné konflikty, včas podchytit případné neshody mezi dětmi, či šikanu, v případě nutnosti komunikovat s rodiči ohledně nepatřičného chování dítěte, případně jeho vyloučení z tábora, dohlížet na dodržování čistoty a úklidu svých věcí, bodovat úklid chatek
 • být připraven řešit mimořádné situace kdykoliv to bude situace vyžadovat

Praktikant+

 • spolupráce na DDČ (dohoda o dobrovolnické činnosti)
 • bez finančního ohodnocení
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 16 let
 • táborové zkušenosti

náplň práce:

 • po boku svého nadřízeného pracovníka se podílet na organizování programu a dohlížet na bezproblémový průběh
  plnit úkoly svého přiděleného nadřízeného

Kameraman - fotograf+

 • spolupráce na DPP
 • finanční ohodnocení: 1.500,- / týden
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • minimální věk: 18 let
 • zkušenosti s natáčením a stříháním video-audio materiálu
 • schopnost pořídit a zajistit reprezentativní video clip z průběhu tábora
 • schopnost pořídit reprezentativní fotografie a vkládat je průběžně na FB událost daného tábora
 • vlastnit svoji vhodnou techniku na pořizení požadovaného video-audio-foto materiálu

náplň práce:

 • na základě dohody se šéfem zaměření se účastnit aktivit důležitých a zajímavých pro zachycení
 • nahrávat průběžně zachycený materiál na FB událost daného tábora
 • upravit a předat pořízený materiál ve finální podobě do 3 dnů po skončení turnusu

Profi fotograf+

 • minimální věk: 18 let
 • finanční ohodnocení: 1.500,- / den (požadovaná spolupráce na 1 – 2 dny v týdnu)
 • ubytování, strava a pitný režim během výkonu funkce zajištěno zdarma

požadavky:

 • k dispozici svoji techniku

náplň práce:

 • zajištění profi foto materiálu dle požadavků organizátora, a jeho úpravu
  dodání na externí disk ve složkách dle požadavků organizátora

ředitel / ředitelka organizacehlavní vedoucíhospodářzdravotníkšéf zaměřenípedagogický dozorinstruktorpraktikantkameraman - fotografprofi fotograf


sportovnítématickýdeskových heryoutube campfilmovýhudebnígeocachingvšeobecnýtanečnímodelingovývýtvarnýse psys mazlíčkyairsoftarmy minisebeobranaparkour campscooter campskate camprybářskýmodelářskýpro nejmenšípro teenagerypro dospělérodiče s dětmi


1. týden2. týden3. týden4. týden5. týden6. týden